عبداله طاهری تیزرو

صفحه نخست /عبداله طاهری تیزرو
عبداله طاهري تيزرو
نام و نام خانوادگی عبداله طاهری تیزرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدروژئولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی و مدیریت آبخیز 10 (1397) 659-670
2 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و پنجم، شماره دوم، 13 (1397) 11-130
3
Iranian Journal of Health Sciences 2018; 6(2): 11-30 (2018) 11-30
4 پژوهش های حفاظت آب و خاک نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد ( 24 )، شماره 5 (1396) 24
5 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز vol 2 No 1 (1396) 85-101
6 دانش آب و خاک نشریه دانش آب و خاک / جلد 27 شماره 2 صفحههای 237 ت (1396) جلد 27 شماره 2 صفحه
7 مهندسی منابع آب دوره 9 شماره 31 (1395) 1-102
8 پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، (1395) 101-118
9
Iranian Journal of Health Sciences 4(4): 25-33 (2016) 25-33
10
journal of Material science :Materials in Electronics v 27 , Nu 8 2016 (2016) 8613-8618
11 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
12 علوم آب و خاک 76 (1395) 99-113
13 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 66-81
14 آبیاری و زهکشی شماره 2،جلد 10 (1395) 187-198
15 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز اول (1395) 13
16 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب سال ششم شماره 23 (1395) 92-102
17 دانش آب و خاک / جلد 25 شماره 3/ سال 1394 (1394) 12
18 آب و توسعه پایدار چهارم (1394) 87-94
19
International Bulletin Water resources and Development 2 (2014) 1-9
20
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 1 (2014) 43-52
21
International Bulletin Water resources and Development 1 (2014) 1-14