عبداله طاهری تیزرو

صفحه نخست /عبداله طاهری تیزرو
عبداله طاهري تيزرو
نام و نام خانوادگی عبداله طاهری تیزرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدروژئولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Health Sciences 7(3) (2019) 9-20
2
Groundwater for Sustainable Development Groundwater for Sustainable Development 9 (2019) 1 (2019) 8
3 مهندسی و مدیریت آبخیز 10 (1397) 659-670
4 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز 4 (1397) 126-139
5 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و پنجم، شماره دوم، 13 (1397) 11-130
6
Iranian Journal of Health Sciences 2018; 6(2): 11-30 (2018) 11-30
7 پژوهش های حفاظت آب و خاک نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد ( 24 )، شماره 5 (1396) 24
8 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز vol 2 No 1 (1396) 85-101
9 دانش آب و خاک نشریه دانش آب و خاک / جلد 27 شماره 2 صفحههای 237 ت (1396) جلد 27 شماره 2 صفحه
10 مهندسی منابع آب دوره 9 شماره 31 (1395) 1-102
11 پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، (1395) 101-118
12
Iranian Journal of Health Sciences 4(4): 25-33 (2016) 25-33
13
journal of Material science :Materials in Electronics v 27 , Nu 8 2016 (2016) 8613-8618
14 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
15 علوم آب و خاک 76 (1395) 99-113
16 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 66-81
17 آبیاری و زهکشی شماره 2،جلد 10 (1395) 187-198
18 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز اول (1395) 13
19 مهندسی آبیاری و آب ایران سال ششم شماره 23 (1395) 92-102
20 دانش آب و خاک / جلد 25 شماره 3/ سال 1394 (1394) 12
21 آب و توسعه پایدار چهارم (1394) 87-94
22
International Bulletin Water resources and Development 2 (2014) 1-9
23
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 1 (2014) 43-52
24
International Bulletin Water resources and Development 1 (2014) 1-14