رضا موحدی

صفحه نخست /رضا موحدی
نام و نام خانوادگی رضا موحدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 55 (1399) 38-54
2 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 55 (1399) 134-154
3 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 53 (1399) 1-27
4 پژوهش های اقتصادی ایران 25 (1399) 167-190
5
پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9 (1399) 53-69
6 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 12 (1399) 3-26
7 پژوهش های روستایی 11 (1399) 140-157
8 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 137-152
9
International Journal of Agricultural Management and Development 10 (2020) 175-188
10 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 247-276
11 روستا و توسعه 22 (1398) 45-67
12 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50 (1398) 833-847
13 پژوهش های روستایی 10(3) (1398) 396-407
14 گردشگری شهری 3 (1398) 30-44
15 زن در توسعه و سیاست 17 (1398) 389-411
16 فناوری آموزش 53 (1398) 199-209
17 کارافن – دانشگاه فنی و حرفه ای 43 (1398) 45-67
18 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 48 (1398) 3-16
19 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11(48) (1398) 57-74
20 نامه آموزش عالی 12 (1398) 93-119
21 اقتصاد فضا و توسعه روستایی 8 (1398) 161-182
22 پژوهش های روستایی 10 (1398) 64-77
23 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 47 (1397) 15-35
24 جغرافیا و پایداری محیط 8 (1397) 89-105
25 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 46 (1397) 16-33
26 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 45 (1397) 3-20
27 فناوری آموزش 12 (1397) 259-272
28 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 44 (1397) 27-40
29 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 41-73
30 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 147-176
31 کارآفرینی در کشاورزی 5 (1397) 31-42
32 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 42 (1397) 163-177
33 کارآفرینی در کشاورزی 16 (1396) 37-48
34 تعاون و کشاورزی 6 (1396) 101-128
35 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 37-56
36 پژوهش های روستایی 8 (1396) 577-590
37 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 41-52
38 جغرافیا و توسعه 48 (1396) 189-212
39 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 25-38
40 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 13-25
41 مطالعات اجتماعی گردشگری 8 (1396) 99-126
42 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 41 (1396) 79-95
43 پژوهش آب در کشاورزی 31 (1396) 287-300
44 تعاون و کشاورزی 22 (1396) 151-180
45
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (2017) 155-164
46 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 1-18
47 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 6 (1396) 24-33
48 نامه آموزش عالی 37 (1396) 79-110
49 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 48 (1396) 123-136
50 مدیریت سرمایه اجتماعی 4 (1396) 95-114
51 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 15 (1396) 99-133
52 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47 (1395) 921-941
53 نامه آموزش عالی 9 (1395) 115-142
54 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 9 (1395) 749-768
55
Middle East Critique 26 (2017) 79-100
56 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 5 (1395) 97-111
57 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 17-37
58 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 51-65
59
Int. J. Globalisation and Small Business 8 (2016) 355-368
60
international journal of agricultural resources,governance and ecology 12 (2016) 406-426
61 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 39-55
62 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-47 شماره 3 (1395) 718 -707
63 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12 (1395) 181-197
64 پژوهش های انسان شناسی ایران 6 (1395) 23-43
65
International Journal of Agricultural Management and Development 6 (2016) 387-395
66 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 37-57
67 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 16
68
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27 (2016) 289-307
69 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 95-110
70 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 37 (1395) 21-31
71 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 55-77
72
International Journal of Management in Education 10 (2016) 174-184
73 جغرافیا و پایداری محیط 18 (1395) 97-111
74 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 36 (1395) 64-76
75 فناوری آموزش جلد 11 ، شماره 3 (1395) صص 111 تا 204
76 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 1-16
77 تعاون و کشاورزی 16 (1394) 130-151
78
Education and Information Technologies 21 (2016) 53-70
79 کارآفرینی در کشاورزی سوم (1394) 23-42
80 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی 34 (1394) 16-27
81 مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 6 (1394) 40-51
82 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
83 کارآفرینی در کشاورزی دوم (1394) 19-36
84 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 33-48
85 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 4 سال 12 (1393) 7-42
86
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
87 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 27-58
88 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-14
89 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-19
90 international journal of agricultural research, science and technology 4 (2014) 191-196
91 فناوری آموزش 9 (1393) 25-37
92 Int. J. Globalisation and Small Business Vol. 6, No. 1 (2014) 1-13
93 تعاون و کشاورزی دوره 3 شماره 10 (1393) 1-23
94
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 255-266
95 Education and Information Technologies Vol. 19, No. 1 (2014) 3-20
96 international journal of agricultural research, science and technology 4-1 (2014) 43-49
97
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
98 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1392) 45-66
99 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 44 (1392) 679-692