رضا موحدی

صفحه نخست /رضا موحدی
نام و نام خانوادگی رضا موحدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 137-152
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 247-276
3 روستا و توسعه 22 (1398) 45-67
4 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50 (1398) 833-847
5 پژوهش های روستایی 10(3) (1398) 396-407
6 گردشگری شهری 3 (1398) 30-44
7 زن در توسعه و سیاست 17 (1398) 389-411
8 فناوری آموزش 53 (1398) 199-209
9 کارافن – دانشگاه فنی و حرفه ای 43 (1398) 45-67
10 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 48 (1398) 3-16
11 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11(48) (1398) 57-74
12 نامه آموزش عالی 12 (1398) 93-119
13 اقتصاد فضا و توسعه روستایی 8 (1398) 161-182
14 پژوهشهای روستایی 10 (1398) 64-77
15 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 47 (1397) 15-35
16 جغرافیا و پایداری محیط 8 (1397) 89-105
17 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 46 (1397) 16-33
18 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 45 (1397) 3-20
19 فناوری آموزش 12 (1397) 259-272
20 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 44 (1397) 27-40
21 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 41-73
22 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 147-176
23 کارآفرینی در کشاورزی 5 (1397) 31-42
24 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 42 (1397) 163-177
25 کارآفرینی در کشاورزی 16 (1396) 37-48
26 تعاون و کشاورزی 6 (1396) 101-128
27 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 37-56
28 پژوهشهای روستایی 8 (1396) 577-590
29 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 41-52
30 جغرافیا و توسعه 48 (1396) 189-212
31 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 25-38
32 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 13-25
33 مطالعات اجتماعی گردشگری 8 (1396) 99-126
34 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 41 (1396) 79-95
35 پژوهش آب در کشاورزی 31 (1396) 287-300
36 تعاون و کشاورزی 22 (1396) 151-180
37
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (2017) 155-164
38 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 1-18
39 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 6 (1396) 24-33
40 نامه آموزش عالی 37 (1396) 79-110
41 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 48 (1396) 123-136
42 مدیریت سرمایه اجتماعی 4 (1396) 95-114
43 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 15 (1396) 99-133
44 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47 (1395) 921-941
45 نامه آموزش عالی 9 (1395) 115-142
46 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 9 (1395) 749-768
47
Middle East Critique 26 (2017) 79-100
48 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 5 (1395) 97-111
49 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 17-37
50 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 51-65
51
Int. J. Globalisation and Small Business 8 (2016) 355-368
52
international journal of agricultural resources,governance and ecology 12 (2016) 406-426
53 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 39-55
54 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-47 شماره 3 (1395) 718 -707
55 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12 (1395) 181-197
56 پژوهش های انسان شناسی ایران 6 (1395) 23-43
57
International Journal of Agricultural Management and Development 6 (2016) 387-395
58 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 37-57
59 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 16
60
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27 (2016) 289-307
61 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 95-110
62 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 37 (1395) 21-31
63 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 55-77
64
International Journal of Management in Education 10 (2016) 174-184
65 جغرافیا و پایداری محیط 18 (1395) 97-111
66 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 36 (1395) 64-76
67 فناوری آموزش جلد 11 ، شماره 3 (1395) صص 111 تا 204
68 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 1-16
69 تعاون و کشاورزی 16 (1394) 130-151
70
Education and Information Technologies 21 (2016) 53-70
71 کارآفرینی در کشاورزی سوم (1394) 23-42
72 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی 34 (1394) 16-27
73 مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 6 (1394) 40-51
74 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
75 کارآفرینی در کشاورزی دوم (1394) 19-36
76 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 33-48
77 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 4 سال 12 (1393) 7-42
78
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
79 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 27-58
80 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-14
81 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-19
82 international journal of agricultural research, science and technology 4 (2014) 191-196
83 فناوری آموزش 9 (1393) 25-37
84 Int. J. Globalisation and Small Business Vol. 6, No. 1 (2014) 1-13
85 تعاون و کشاورزی دوره 3 شماره 10 (1393) 1-23
86
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 255-266
87 Education and Information Technologies Vol. 19, No. 1 (2014) 3-20
88 international journal of agricultural research, science and technology 4-1 (2014) 43-49
89
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
90 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1392) 45-66
91 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 44 (1392) 679-692