احمد یعقوبی فرانی

صفحه نخست /احمد یعقوبی فرانی
احمد يعقوبي فراني
نام و نام خانوادگی احمد یعقوبی فرانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / ترویج و آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران - ایران، تبریز - ایران، تبریز - 23 تا 25 مرداد 1398
2 دومین کنفرانس ملی کارآفرینی - ایران، تهران - 20 و 21 آذر 1397
3 هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار - ایران، همدان - 03 تا 05 شهریور 1397
4 هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار - ایران، همدان - 03 تا 05 شهریور 1397
5 هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار - ایران، همدان - 03 تا 05 شهریور 1397
6
سی و نهمین کنفرانس بین المللی علوم اقتصادی و اجتماعی، آمستردام - هلند، آمستردام - 29 خرداد تا 01 تیر 1397
7 چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال - ایران، تهران - 24 و 25 بهمن 1396
8 پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال - ایران، تهران - 10 مرداد 1395
9 دومین همایش بین المللی توسعه روستایی - ایران، مشهد - 29 و 30 بهمن 1393
10 دومین همایش بین المللی توسعه روستایی - ایران، مشهد - 29 و 30 بهمن 1393
11 دومین همایش بین المللی توسعه روستایی - ایران، مشهد - 29 و 30 بهمن 1393
12
پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی - ایران، زنجان - 13 تا 15 شهریور 1393 - ایران، زنجان - 13 تا 15 شهریور 1393
13 سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی - ایران، همدان - 22 و 23 مرداد 1393
14 سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی - ایران، همدان - 22 و 23 مرداد 1393