احمد یعقوبی فرانی

صفحه نخست /احمد یعقوبی فرانی
احمد يعقوبي فراني
نام و نام خانوادگی احمد یعقوبی فرانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / ترویج و آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 3 (1399) 61-74
2 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 12 (1399) 3-26
3 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 51 (1399) 109-131
4 بررسیهای بازرگانی - موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی - با همکاری انجمن بازرگانی 97 (1398) 98-114
5 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 12 (1398) 48-58
6
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 (2019) 28146–28161
7 نامه آموزش عالی 46 (1398) 147-175
8
APPLIED ECONOMICS 50 (2018) 1-10
9 تعاون و کشاورزی 27 (1397) 31-59
10 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
11
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 445-457
12 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1396) 1-18
13 اقتصاد و توسعه کشاورزی 31 (1396) 196-206
14 تعاون و کشاورزی 23 (1396) 145-169
15 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 24 (1396) 33-46
16 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
17
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (2017) 155-164
18 محیط زیست طبیعی 1 (1396) 113-137
19 اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 31 ، شماره 3 (1396) 196-206
20 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 4 (1396) 3-19
21 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 17 (1396) 35-48
22 اموزش مهندسی ایران 73 (1396) 27-46
23 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 9 (1395) 749-768
24
European Journal of Training and Development 4 (2017) 83-100
25
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47-2 (1395) 943-959
26
international journal of agricultural resources,governance and ecology 12 (2016) 406-426
27 Journal of Information Technology Management دوره 8، شماره 3 (2016) 621-643
28 اقتصاد و توسعه کشاورزی 3 (1395) 160-172
29 پژوهش های انسان شناسی ایران 6 (1395) 23-43
30 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 23 (1395) 1-19
31 روستا و توسعه 2 (1395) 47-73
32 روستا و توسعه سال 19- جلد 2 (1395) 47-73
33
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27 (2016) 289-307
34 جغرافیا و توسعه 43 (1395) 91-112
35 تعاون و کشاورزی 18 (1395) 1-28
36 Iranian Journal of Information Processing Management 31 (2016) 785-802
37 مهارت آموزی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای- با همکاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 15 (1395) 55-78
38 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1395) 121-136
39 مسکن و محیط روستا 153 (1395) 113-126
40 فناوری آموزش جلد 11 ، شماره 3 (1395) صص 111 تا 204
41 نامه آموزش عالی 32 (1394) 31-51
42 کارآفرینی در کشاورزی دوم- شماره 4 (1394) 113-130
43 مجله تحقیقات جنگل های زاگرس 2 (1394) 79-89
44 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-46 شماره 4 (1394) 875-893
45 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی جلد 2 شماره 2 (1394) 325-336
46 مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 6 (1394) 40-51
47 اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال چهارم شماره 2 تابستان 94 (1394) 93-113
48 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
49 تعاون و کشاورزی 14 (1394) 39-60
50 زن در توسعه و سیاست دوره 13 شماره 1 بهار 1394 (1394) 113-130
51 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی کشور 13(47) (1394) 31-36
52 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 4 سال 12 (1393) 7-42
53 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(3) (1393) 425-437
54 فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه شماره سوم - سال پنجم (1393) 85-107
55 کارآفرینی در کشاورزی اول شماره اول (1393) 1-18
56 تعاون و کشاورزی دوره 3 شماره 10 (1393) 1-23
57 تعاون و کشاورزی سال سوم- شماره 9 (1393) 85-112
58 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال سوم شماره پنجم- بهار و تابستان 1393 (1393) 8-17
59 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1392) 45-66
60 تعاون و کشاورزی سال بیست و سوم -دوره جدید- شماره 10 (1391) 75-100