احمد یعقوبی فرانی

صفحه نخست /احمد یعقوبی فرانی
احمد يعقوبي فراني
نام و نام خانوادگی احمد یعقوبی فرانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / ترویج و آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 احمد سلمان مکریت سعید کریمی --- 1399/12/16
2 فرزانه احمدی ملک سعید کریمی احمد یعقوبی فرانی 1399/12/11
3 مرجان سپه پناه احمد یعقوبی فرانی یاسر محمدی 1399/09/04
4 محمد طالبی افخم سعید کریمی --- 1399/08/27
5 فاطمه لک سعید کریمی احمد یعقوبی فرانی 1398/11/28
6 خدیجه گودرزی احمد یعقوبی فرانی مصطفی رضایی راد 1398/11/07
7 فائزه محمدی نژاد سعید کریمی مجیدرضا خداوردیان 1398/06/31
8 معصومه ترک سعید کریمی احمد یعقوبی فرانی 1397/11/30
9 فرشته ذوالفقاری خمیران یاسر محمدی احمد یعقوبی فرانی 1397/11/30
10 ایمان محمدعلی پورملکشاه احمد یعقوبی فرانی سعید کریمی 1396/11/24
11 شهربانو رستمی احمد یعقوبی فرانی سعید کریمی 1396/11/16
12 فاطمه قهرمانی احمد یعقوبی فرانی یاسر محمدی 1396/11/16
13 هما سروش مهر موسی اعظمی احمد یعقوبی فرانی 1396/07/12
14 اعظم شیخی سعید کریمی احمد یعقوبی فرانی 1396/07/11
15 طیبه خلیلی احمد یعقوبی فرانی کریم نادری مهدیی 1395/11/18
16 حسن شهرکی رضا موحدی --- 1395/11/11
17 شهین مظفری نیا احمد یعقوبی فرانی رضا موحدی 1394/11/20
18 فرشاد پرموزه احمد یعقوبی فرانی سعید کریمی 1394/07/05
19 طاهره امیری احمد یعقوبی فرانی امیر حسین علی بیگی علی بیگی 1394/06/29
20 مهرانگیز رادمهر احمد یعقوبی فرانی --- 1393/11/26
21 صمداله قنبری احمد یعقوبی فرانی --- 1393/11/26
22 هاجر وحدت مودب کریم نادری مهدیی احمد یعقوبی فرانی 1393/07/12
23 سارا جلیلیان حشمت اله سعدی احمد یعقوبی فرانی 1393/07/02
24 --- موسی اعظمی احمد یعقوبی فرانی 1393/06/31
25 مهسا معتقد موسی اعظمی احمد یعقوبی فرانی 1393/06/31