احمد یعقوبی فرانی

صفحه نخست /احمد یعقوبی فرانی
احمد يعقوبي فراني
نام و نام خانوادگی احمد یعقوبی فرانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / ترویج و آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسیهای بازرگانی - موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی - با همکاری انجمن بازرگانی 97 (1398) 98-114
2 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 12 (1398) 48-58
3
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 (2019) 28146–28161
4 نامه آموزش عالی 46 (1398) 147-175
5
APPLIED ECONOMICS 50 (2018) 1-10
6 تعاون و کشاورزی 27 (1397) 31-59
7 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
8
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 445-457
9 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1396) 1-18
10 اقتصاد و توسعه کشاورزی 31 (1396) 196-206
11 تعاون و کشاورزی 23 (1396) 145-169
12 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 24 (1396) 33-46
13 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
14
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (2017) 155-164
15 محیط زیست طبیعی 1 (1396) 113-137
16 اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 31 ، شماره 3 (1396) 196-206
17 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 4 (1396) 3-19
18 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 17 (1396) 35-48
19 اموزش مهندسی ایران 73 (1396) 27-46
20 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 9 (1395) 749-768
21
European Journal of Training and Development 4 (2017) 83-100
22
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47-2 (1395) 943-959
23
international journal of agricultural resources,governance and ecology 12 (2016) 406-426
24 مدیریت فناوری اطلاعات دوره 8، شماره 3 (1395) 621-643
25 اقتصاد و توسعه کشاورزی 3 (1395) 160-172
26 پژوهش های انسان شناسی ایران 6 (1395) 23-43
27 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 23 (1395) 1-19
28 روستا و توسعه 2 (1395) 47-73
29 روستا و توسعه سال 19- جلد 2 (1395) 47-73
30
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27 (2016) 289-307
31 جغرافیا و توسعه 43 (1395) 91-112
32 تعاون و کشاورزی 18 (1395) 1-28
33 پردازش و مدیریت اطلاعات 31 (1395) 785-802
34 مهارت آموزی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای- با همکاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 15 (1395) 55-78
35 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1395) 121-136
36 مسکن و محیط روستا 153 (1395) 113-126
37 فناوری آموزش جلد 11 ، شماره 3 (1395) صص 111 تا 204
38 نامه آموزش عالی 32 (1394) 31-51
39 کارآفرینی در کشاورزی دوم- شماره 4 (1394) 113-130
40 مجله تحقیقات جنگل های زاگرس 2 (1394) 79-89
41 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-46 شماره 4 (1394) 875-893
42 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی جلد 2 شماره 2 (1394) 325-336
43 مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 6 (1394) 40-51
44 اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال چهارم شماره 2 تابستان 94 (1394) 93-113
45 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
46 تعاون و کشاورزی 14 (1394) 39-60
47 زن در توسعه و سیاست دوره 13 شماره 1 بهار 1394 (1394) 113-130
48 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی کشور 13(47) (1394) 31-36
49 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 4 سال 12 (1393) 7-42
50 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(3) (1393) 425-437
51 فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه شماره سوم - سال پنجم (1393) 85-107
52 کارآفرینی در کشاورزی اول شماره اول (1393) 1-18
53 تعاون و کشاورزی دوره 3 شماره 10 (1393) 1-23
54 تعاون و کشاورزی سال سوم- شماره 9 (1393) 85-112
55 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال سوم شماره پنجم- بهار و تابستان 1393 (1393) 8-17
56 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1392) 45-66
57 تعاون و کشاورزی سال بیست و سوم -دوره جدید- شماره 10 (1391) 75-100