حشمت اله سعدی

صفحه نخست /حشمت اله سعدی
حشمت اله سعدي
نام و نام خانوادگی حشمت اله سعدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / ترویج کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 52 شماره 1 - 1400 (1400) 159-178
2 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 55 (1399) 134-154
3 علوم ترویج و آموزش کشاورزی جلد 16 شماره 2 (1399) 1-19
4 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره نهم، شماره هفده م، بهار و تابستان 1399 (1399) 96-112
5 پژوهش های روستایی 11 (1399) 140-157
6 اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1398) (1398) 169- 194
7 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50 (1398) 833-847
8 فناوری آموزش 53 (1398) 199-209
9 آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران 9 (1397) 79-98
10 مدیریت شهری شماره 53 زمستان 97 (1397) 292 - 304
11 علوم ترویج و آموزش کشاورزی سال چهاردهم، شماره 2 (پیاپی 28) (1397) 219-234
12
European Countryside Vol. 11 · 2019 · No. 1 (2019) 43-73
13 اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال هفتم، شماره 2 (پیاپی 24) (1397) 211-226
14 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 45 (1397) 92-108
15 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 42). تابستان 1397 (1397) 17-28
16 فناوری آموزش 12 (1397) 259-272
17 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران سال چهل و نهم، شماره 1 (1397) 105-120
18 مهندسی بیوسیستم ایران سال چهل و نهم، شماره 1، بهار 1397 (1397) 107-120
19 بوم شناسی کشاورزی سال دهم، شماره 1 (1397) 281-298
20 مسکن و محیط روستا شماره 160 (1396) 132-119
21 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 37-56
22 فناوری آموزش جلد 12 ، شماره 1 (1396) 1-16
23 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 13-25
24
Journal of Agricultural Science and Technology 19 (2017) 1453-1463
25 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، (1396) صفحه 105-125
26 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 1-18
27 Journal of Agricultural Science and Technology 12 (2017) 452-555
28 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 17 (1396) 35-48
29 تعاون و کشاورزی سال 5، شماره 20 (1395) 113 - 140
30 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال 5، شماره 2 (1395) 5-19
31 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 62 شماره 4 (1395) 167-184
32 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال 5، شمارة 3،پاییز 1395 ، شمارة پیاپی (1395) 39-60
33 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-47 شماره 3 (1395) 718 -707
34 Journal of Information Technology Management دوره 8، شماره 3 (2016) 621-643
35 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 37 (1395) 96- 85
36 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 37-57
37 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 16
38
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 27 (2016) 289-307
39 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 36 (1395) 64-76
40 برنامه ریزی منطقه ای سال 6 شماره 21 (1395) 129-142
41 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 47 شماره 1 (1395) 57-66
42 فناوری آموزش جلد 11 ، شماره 3 (1395) صص 111 تا 204
43 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 1-16
44
Education and Information Technologies 21 (2016) 53-70
45 اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال 4، شماره 4، پیاپی 14 (1394) 51 - 67
46 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 46، شماره 3 (1394) 599-608
47 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
48 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال4، شماره 1، شماره پیاپی 9 (1394) 149 - 150
49 جغرافیا و توسعه سال 12، شماره 37 (1393) 119-132
50
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
51 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 45، شماره 3 (1393) 483-499
52 مدیریت دولتی دوره 6 ، شماره 3 (1393) 503-522
53 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(3) (1393) 425-437
54 فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه شماره سوم - سال پنجم (1393) 85-107
55 Int. J. Globalisation and Small Business Vol. 6, No. 1 (2014) 1-13
56 علوم اجتماعی سال 11-شماره 1 (1393) 53-73
57 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال 4، شماره 32 (1393) 117-139
58 علوم اجتماعی سال 11، شماره 1 (1393) 53 - 73
59 Education and Information Technologies Vol. 19, No. 1 (2014) 3-20
60
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
61 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1392) 45-66
62 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 44 (1392) 679-692
63
International Journal of Sustainable Development 05:09 (2012) 109-114