کریم نادری مهدیی

صفحه نخست /کریم نادری مهدیی
كريم نادري مهديي
نام و نام خانوادگی کریم نادری مهدیی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 247-276
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 53-66
3 توسعه محلی (روستایی - شهری) Journal of Community Development 11-1 (1398) 125-146
4 پژوهشهای روستایی 10 (1398) 64-77
5 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 46 (1397) 16-33
6 زن در توسعه و سیاست دور16- شماره2 (1397) 59-86
7 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 1-7 (1397) 59-86
8 بوم شناسی کشاورزی سال دهم، شماره 1 (1397) 281-298
9
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 445-457
10 اقتصاد و توسعه کشاورزی 31 (1396) 196-206
11 تعاون و کشاورزی 23 (1396) 145-169
12
Journal of Agricultural Science and Technology 19 (2017) 1453-1463
13 اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 31 ، شماره 3 (1396) 196-206
14 Journal of Agricultural Science and Technology 12 (2017) 452-555
15
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47-2 (1395) 943-959
16 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 23 (1395) 1-19
17
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12-2 (1395) 137-149
18 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2 (1395) 29-45
19 جغرافیا و پایداری محیط 18 (1395) 97-111
20 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 47 شماره 1 (1395) 57-66
21 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 11 (2) (1395) 67-81
22
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 9
23 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 21(4) (1394) 21-50
24
Sustainability 7 (2015) 14647-14660
25 زراعت و فناوری زعفران 3 (1394) 229-240
26
journal of agricaltural science and technology 17 (2015) 1409-1420
27
International Journal of Psychology Early View (2015) 1-14
28 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 4(2) (1394) 21-34
29 تعاون و کشاورزی 14 (1394) 39-60
30
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG 14 (2015) 2-9
31 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی کشور 13(47) (1394) 31-36
32 پژوهشهای روستایی 1 (1394) 178-208
33 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(4) (1393) 651-661
34 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12(4) (1393) 167-184
35
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
36 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-14
37
Journal of Advances in Environmental Health Research 2(4) (2014) 223-233
38 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(3) (1393) 425-437
39 روستا و توسعه 17(1) (1393) 127-156
40 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
41 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28(1) (1393) 55-63
42
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
43 روستا و توسعه 16 (3) (1392) 43-58
44
Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 204-214