کریم نادری مهدیی

صفحه نخست /کریم نادری مهدیی
كريم نادري مهديي
نام و نام خانوادگی کریم نادری مهدیی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های روستایی 11 (1399) 592-603.
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 247-276
3 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 53-66
4 توسعه محلی (روستایی - شهری) Journal of Community Development 11-1 (1398) 125-146
5 پژوهش های روستایی 10 (1398) 64-77
6 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 46 (1397) 16-33
7 زن در توسعه و سیاست دور16- شماره2 (1397) 59-86
8 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 1-7 (1397) 59-86
9 بوم شناسی کشاورزی سال دهم، شماره 1 (1397) 281-298
10
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 445-457
11 اقتصاد و توسعه کشاورزی 31 (1396) 196-206
12 تعاون و کشاورزی 23 (1396) 145-169
13
Journal of Agricultural Science and Technology 19 (2017) 1453-1463
14 اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 31 ، شماره 3 (1396) 196-206
15 Journal of Agricultural Science and Technology 12 (2017) 452-555
16
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47-2 (1395) 943-959
17 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 23 (1395) 1-19
18
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12-2 (1395) 137-149
19 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 2 (1395) 29-45
20 جغرافیا و پایداری محیط 18 (1395) 97-111
21 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 47 شماره 1 (1395) 57-66
22 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 11 (2) (1395) 67-81
23
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 9
24 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 21(4) (1394) 21-50
25
Sustainability 7 (2015) 14647-14660
26 زراعت و فناوری زعفران 3 (1394) 229-240
27
journal of agricaltural science and technology 17 (2015) 1409-1420
28
International Journal of Psychology Early View (2015) 1-14
29 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 4(2) (1394) 21-34
30 تعاون و کشاورزی 14 (1394) 39-60
31
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG 14 (2015) 2-9
32 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی کشور 13(47) (1394) 31-36
33 پژوهش های روستایی 1 (1394) 178-208
34 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(4) (1393) 651-661
35 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12(4) (1393) 167-184
36
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
37 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 1-14
38
Journal of Advances in Environmental Health Research 2(4) (2014) 223-233
39 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(3) (1393) 425-437
40 روستا و توسعه 17(1) (1393) 127-156
41 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
42 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28(1) (1393) 55-63
43
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
44 روستا و توسعه 16 (3) (1392) 43-58
45
Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 204-214