حسنی محمدی منور

صفحه نخست /حسنی محمدی منور
نام و نام خانوادگی حسنی محمدی منور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک بیوسییتم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ماشین های کشاورزی 9 (1398) 87-98
2 ماشین های کشاورزی 8(2) (1397) 321-331
3
Journal of Food Measurement and Characterization 12 (2017) 1-18
4 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 6(2) (1396) 1-8
5
European Journal of Remote Sensing 51(1) (2017) 1-10
6 ماشین های کشاورزی 7 (1396) 536-545
7 مهندسی بیوسیستم ایران 48 (1396) 1-7
8 مهندسی بیوسیستم ایران 5 (1395) 802-811
9 مدیریت آب در کشاورزی 2 (1394) 57-70
10
international journal for science and emerging technologies with latest trends 17 (2014) 1-8