زینب صادقی دهکردی

صفحه نخست /زینب صادقی دهکردی
نام و نام خانوادگی زینب صادقی دهکردی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / انگل شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1 (1399) 52-59
2
ACTA PARASITOLOGICA 65 (2020) 187–192
3
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 65 (2019) 37-40
4
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 66-70
5 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران سوم (1397) 54-60
6
Comparative Clinical Pathology -3 (2017) 234-37
7 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز دوره 6 شماره 2 (1396) 91-97
8 Archives of hygiene sciences 2 (2017) 206-213
9
Comparative Clinical Pathology 1 (2016) 10.1007/s00580-017-2
10
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 7(5) (2016) 455- 459
11 بیماری های مشترک انسان ودام اول (1394) 40-45
12 بیماری های مشترک انسان ودام اول (1394) 20-24
13
journal of veterinary medicine 10 (2014) 4pages
14
VETERINARNI MEDICINA 59 (2014) 271 -275
15
Comparative Clinical Pathology انلین است (2014) انلین است
16
Comparative Clinical Pathology 24 (2014) 185-187