زینب صادقی دهکردی

صفحه نخست /زینب صادقی دهکردی
نام و نام خانوادگی زینب صادقی دهکردی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / انگل شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 65 (2019) 37-40
2
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 66-70
3 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران سوم (1397) 54-60
4
Comparative Clinical Pathology -3 (2017) 234-37
5 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز دوره 6 شماره 2 (1396) 91-97
6 Archives of hygiene sciences 2 (2017) 206-213
7
Comparative Clinical Pathology 1 (2016) 10.1007/s00580-017-2
8
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 7(5) (2016) 455- 459
9 بیماری های مشترک انسان ودام اول (1394) 40-45
10 بیماری های مشترک انسان ودام اول (1394) 20-24
11
journal of veterinary medicine 10 (2014) 4pages
12
VETERINARNI MEDICINA 59 (2014) 271 -275
13
Comparative Clinical Pathology انلین است (2014) انلین است
14
Comparative Clinical Pathology 24 (2014) 185-187