مهدی شعبان

صفحه نخست /مهدی شعبان
نام و نام خانوادگی مهدی شعبان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 76 (2019) 50-70
2
Journal of Stress Analysis 3 (2019) 59-68
3
Herbal Medicines Journal 1 (2018) 14-25
4
THIN-WALLED STRUCTURES 119 (2017) 404-411
5
Journal of Solid Mechanics مکانیک جامدات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 9 (1396) 12-23
6
Journal of Stress Analysis 1 (2016) 23-31
7
Latin American Journal of Solids and Structures 11 (2014) 2122-2140
8
journal of computational and theoretical nanoscience 11 (2014) 1954–1961
9
ACTA MECHANICA 224-2 (2013) 1415-1427