مصطفی مقدسی

صفحه نخست /مصطفی مقدسی
نام و نام خانوادگی مصطفی مقدسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Structural and Civil Engineering Research 6(4) (2017) 268-273
2
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES 25 (2017) 245-255
3
ACI STRUCTURAL JOURNAL 112 no.2 (2015) 11