یوسف رضایی

صفحه نخست /یوسف رضایی
نام و نام خانوادگی یوسف رضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سنجش از دور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 6 (1397) 155-169
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 39-1 (2017) 258-275
3 سنجش از دور و gis ایران - انجمن سنجش از دور ایران 9 (1396) 1-16
4 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 25-43
5 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
6 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 3 (1394) 95-110
7 علوم و فنون نقشه برداری شماره 4 (1394) 233-244