فایق حسین پناهی

صفحه نخست /فایق حسین پناهی
نام و نام خانوادگی فایق حسین پناهی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / مربی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Theoretical and Applied Physics 7 (2013) 1-8
2 مجله پژوهش فیزیک ایران 12 (1391) 245-251
3
Journal of Modern Physics 3 (2012) 645-651