آرمان بختیاری

صفحه نخست /آرمان بختیاری
نام و نام خانوادگی آرمان بختیاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه فرهنگ و زبانهای باستان
تحصیلات دکترای تخصصی / ل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان شناسی و گویش های خراسان 11 (1394) 99-125
2 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) - دانشگاه تهران 2 (1394) 185-204