قاسم انصاری پور

صفحه نخست /قاسم انصاری پور
نام و نام خانوادگی قاسم انصاری پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
OPTIK 127 (2016) 9373-9678
2 پژوهش سیستم های بس ذره ای 1 (1395) 1-6
3 فیزیک کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) سال پنجم-شماره 2 (1394) 23-39
4 پژوهش سیستم های بس ذره ای 1 (1390) 1-8
5
ACTA PHYSICA POLONICA A 120 (2011) 1043-1046