قاسم انصاری پور

صفحه نخست /قاسم انصاری پور
نام و نام خانوادگی قاسم انصاری پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه نانو مقیاس دوره7 شماره3 (1399) 138-143
2 فیزیک کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) 9 (1398) 17-30
3 پژوهش سیستم های بس ذره ای 9 (1398) 23-30
4
OPTIK 127 (2016) 9373-9678
5 پژوهش سیستم های بس ذره ای 1 (1395) 1-6
6 فیزیک کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) سال پنجم-شماره 2 (1394) 23-39
7 پژوهش سیستم های بس ذره ای 1 (1390) 1-8
8
ACTA PHYSICA POLONICA A 120 (2011) 1043-1046