رزیتا امانی

صفحه نخست /رزیتا امانی
نام و نام خانوادگی رزیتا امانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی پیری 5 (1398) 333-345
2
Journal of Divorce and Remarriage 60 (2018) 1-11
3 روانشناسی بالینی و شخصیت 15 (1396) 39-47
4
journal of research and health 7 (2017) 614-623
5 روانشناسی پیری 2 (1395) 21-28
6 روانشناسی بالینی و شخصیت 13 (1395) 77-84
7
Journal of midwifery and reproductive health 5 (2016) 1-8
8 آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده 2 (1395) 46-58
9 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده - دانشگاه امام حسین (ع) سال دهم، شماره 32 ، پاییز 1394 (1394) 41-52
10
Journal of midwifery and reproductive health 4 (2015) 506-512
11 روانشناسی پیری دوره 1، شماره 1، 1394 (1394) 1-9
12 روانشناسی معاصر - انجمن روانشناسی ایران 10 (1394) 135-139
13 روانشناسی معاصر - انجمن روانشناسی ایران 10 (1394) 140-142
14 مجله علوم رفتاری 8 (1393) 287-294