رضا علی پور

صفحه نخست /رضا علی پور
نام و نام خانوادگی رضا علی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زمین شناسی ایران 52 (1398) 19-38
2 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 29 (1398) 10-19
3
SEDIMENTARY GEOLOGY 389 (2019) 127-146
4
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 176 (2019) 27-42
5 فصلنامه کواترنری ایران 5 (1398) 105-124
6 پژوهش های دانش زمین 37 (1398) 1-19
7 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 3 (1397) 31-56
8 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 4 (1397) 13-32
9 فصلنامه زمین ساخت 5 (1397) 3-15
10 علوم زمین 106 (1396) 203-216
11 علوم زمین 105 (1396) 71-80
12 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 20 (1395) 52-62
13 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 18 (1394) 1-8
14 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1 (1394) 2
15 زمین شناسی ایران 32 (1393) 47-55
16
EPISODES 2 (2014) 105-110
17 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 12 (1392) 483-500