نعیمه اولنج

صفحه نخست /نعیمه اولنج
نام و نام خانوادگی نعیمه اولنج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
NUCLEAR PHYSICS B 926 (2018) 406–426
2
PHYSICS LETTERS B 772 (2017) 534–541
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 32 (2017) 1750147-1750121
4
NUCLEAR PHYSICS B 922 (2017) 94-112
5
NUCLEAR PHYSICS A 945 (2016) 168–185
6
PHYSICAL REVIEW D 94 (2016) 074035
7
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 75 (2015) 556
8
PHYSICAL REVIEW D 89 (2014) 034015
9
NUCLEAR PHYSICS A 902 (2013) 21-31
10
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389 (2010) 1549-1554