نعیمه اولنج

صفحه نخست /نعیمه اولنج
نام و نام خانوادگی نعیمه اولنج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 551 (2020) 124585-...
2
NUCLEAR PHYSICS A 998 (2020) 121735-...
3
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 46 (2019) 105005-105038
4
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 79 (2019) 615-626
5
NUCLEAR PHYSICS B 926 (2018) 406–426
6
PHYSICS LETTERS B 772 (2017) 534–541
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 32 (2017) 1750147-1750121
8
NUCLEAR PHYSICS B 922 (2017) 94-112
9
NUCLEAR PHYSICS A 945 (2016) 168–185
10
PHYSICAL REVIEW D 94 (2016) 074035
11
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 75 (2015) 556
12
PHYSICAL REVIEW D 89 (2014) 034015
13
NUCLEAR PHYSICS A 902 (2013) 21-31
14
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 389 (2010) 1549-1554