مجید حیدری

صفحه نخست /مجید حیدری
نام و نام خانوادگی مجید حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - ایران، اردبیل - 15 و 16 شهریور 1396
2 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - ایران، قزوین - 24 و 25 آذر 1395
3 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - ایران، قزوین - 24 و 25 آذر 1395
4 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران - ایران، کردستان - 01 تا 03 اردیبهشت 1395
5 کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری - ایران، تبریز - 06 تا 08 اسفند 1394
6 سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو - ایران، شیراز - 13 و 14 اسفند 1393
7 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران - ایران، 2 - 27 دی 1393
8
- - INDONEZIA, Bali - February 06 - 07, 2014