مجید حیدری

صفحه نخست /مجید حیدری
نام و نام خانوادگی مجید حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 201-213
2 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 19 (1397) 99-112
3
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 10 (2018) 441-446
4
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 9 (2018) 381-388
5 هیدرولیک دوره 13 ،شماره 2 ،تابستان 1397 (1397) 25-36
6 تحقیقات منابع آب ایران 14 (1397) 36-46
7
Journal of Hydraulic Structures SUMMER 2017, Vol 3, No 1, (2017) 58-70
8
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
9 پژوهش آب در کشاورزی شماره 4 جلد 27 (1393) 565-575
10
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 12 (2014) 1-7
11
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 83 (2014) 83-92
12 دانش آب و خاک جلد 23 شماره 2 (1392) 43-57
13
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
14
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
15 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140