مجید حیدری

صفحه نخست /مجید حیدری
نام و نام خانوادگی مجید حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مصطفی رضائی خیام سعید گوهری --- 1398/11/30
2 کامران یوسفی مجید حیدری مهناز کریمی 1397/11/24
3 رضا قریب مجید حیدری --- 1397/07/04
4 آرش نجاتی مجید حیدری جلال صادقیان 1396/12/08
5 زهرا خداکرمی مجید حیدری --- 1396/11/23
6 اکبر محمدیها مجید حیدری جلال صادقیان 1396/11/10
7 معصومه اوشلی مجید حیدری --- 1393/11/20
8 سمیرا صفری حسین بانژاد مجید حیدری 1393/11/08
9 فاطمه کریمی مجید حیدری --- 1393/06/25
10 شیما ابوالفتحی مجید حیدری جلال صادقیان 1393/04/25