مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم ...
عنوان اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجههای هماتولوژی و شکمبه در برههای پرواری مهربان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سلنیت سدیم، مخمر سلنیومی، بره، هماتولوژی، فراسنجههای شکمبه
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف مکملهای خوراکی سلنیوم بر رشد، فراسنجههاای هماتولوژی و شکمبه در برههای پرواری مهربان به مدت 26 روز انجام شاد تداداد 22 رأس باره نار 35 کیلوگرم، بهطور تصاادفی باه 2 گاروه - /1±2/ مهربان با میانگین سن 2 5 ماه و میانگین وزن بدن 2 6 میلیگرم / تقسیم شدند تیمارها شامل: گروه شاهد )جیره پایه بدون افزودن مکمل سلنیوم، حاوی 60 6 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم بصورت مخمر سلنیومی یا سلنیوم / در کیلوگرم سلنیوم(؛ جیره شاهد+ 2 6/ 6 میلیگارم در کیلاوگرم سالنیوم بصاورت سالنیت سادیم و جیاره شااهد+ 2 / آلی؛ جیره شاهد+ 2 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم بصورت سلنیت سدیم بودند جهت بررسی تغییرات وزن زنده، برههاا در 50 و 26 وزنکشای شادند در روزهاای ،ا ر، 35 و 26 ،22 ،21 ، ابتدای آزمایش و در روزهای 12 آزمایش قبل از نوبت غذایی ،بح نمونهگیری از خون و در روزهای 35 و 26 نمونهگیاری از شاکمبه انجام شد خوراک داده شده و پسمانده آن نیز برای هر حیوان به ،اورت روزاناه انادازهگیاری شاد افزودن سلنیوم آلی و مددنی به جیره تأثیر مدنایداری بار رشاد بارههاا، فراسانجههاای همااتولوژی و <6/ آنزیمهای آلکالینفس اتاز، آسپارتاتآمینوترانس راز و کراتینفس وکیناز نداشت ) 65 P (، در حالیکاه فدالیت آنزیم گلوتاتیونپراکسیداز خون را نسابت باه گاروه شااهد، باهطاور مدنایداری افازایش داد 6/65( P< 6 میلایگارم در کیلاوگرم سالنیوم آلای براور / ( همچنین در مقایسه با گروه شاهد، مقدار 2 مدنیداری تولید کل اسیدهای چرب فرار شکمبه را افزایش و غلظت آمونیااک شاکمبه را کااهش داد 6/65(

پژوهشگران