مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارایه مدلی چندهدفه برای مساله ...
عنوان ارایه مدلی چندهدفه برای مساله مکانیابی پوششی-تخصیص پویا با رویکرد حجم کاری در مواقع اضطراری
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها مواقع اضطراری،تابع حجمکاری،چندهدفه ،مکانیابی تخصیص پویا،الگوریتم فرا ابتکاری
چکیده در این پژوهش هدف ارائه مدلی برای پوشش تمامی نقاط تقاضا با تعداد تسهیلات از پیش تعیین شده طوری که هدف اول، مجموع حجمکاری انجام شده توسط تسهیلات حداقل شود )در هر دوره نقاط تقاضا به تسهیلاتی تخصیص داده شود که در نزدیکترین فاصله زمانی آن قرار داشته باشند( . در هدف دوم حجمکاری انجام شده بین تسهیلات در هر دوره متعادل شود )زمان پاسخگویی به حوادث یا زمان جمع آوری بلایا به کل نقاط حداقل شود( و قابلیت اطمینان سیستم افزایش یابد. در این مدل شعاع پوشش بهینه هر تسهیل در هر دوره بعد از مکانیابی تسهیلات و تخصیص نقاط تقاضا به آنها بدست میآید. حجمکاری برای هر نقطهی تقاضا تابعی از فاصله زمانی نقطهی تقاضا و تسهیل که به آن تخصیص داده شده است میباشد. برای هر نقطهی تقاضا با توجه به مقدار شلوغی منطقهاش نوع تابع حجمکاری برحسب زمان پاسخگویی با همدیگر متفاوت میباشد. در این مدل مقدار تقاضا برای نقاط تقاضا در دورههای مختلف به صورت پویا می باشد و ، یک مدل با قابلیت جابجایی تسهیلات در دورههای مختلف می- باشد. مدل یک مدل پیچیده میباشد آن را با الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه MOPSO1 و NSGA22 با معیار تعداد جوابهای نامغلوب حل شده است و الگوریتم 𝑁𝑆𝐺𝐴2 در این مدل همگرایی بهتری از خود نشان داد.
پژوهشگران