مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رویکرد یکپارچه جهت تعیین ...
عنوان رویکرد یکپارچه جهت تعیین اندازه تولید ترکیبی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تخصیص اپراتورها با درنظر گرفتن گلوگاه
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها تولید ترکیبی، مدلهای ترکیبی، الگوریتم هیوریستیک، بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه،تخصیص نیروی انسانی، تئوری محدودیتها
چکیده در این مقاله یک روش هیوریستیک یکپارچه برای تخصیص نیروی انسانی، بالانس خط مونتاژ دو طرفه و تعیین ترکیب تولید ارائه شده است. با استفاده از این روش، علاوه بر تخصیص مناسب فعالیتها و نیروهای انسانی به ایستگاهها، میزان تولید هر محصول به گونه ای مشخص میشود، که علاوه بر داشتن یک خط بالانس شده با زمان سیکل حداقل، گلوگاههای سیستم نیز برطرف شده و خط روانی نیز به دست آید. همچنین در این مطالعه، علاوه بر توسعهی چند کران پایین برای زمان سیکل، دو قانون نیز برای تخصیص نیروهای انسانی با مهارتهای مختلف به ایستگاهها به کمک مثالهای عددی با شرایط متعدد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهندهی کارایی و سرعت حل این الگوریتم میباشد.
پژوهشگران