مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی مساله مکانیابی تسهیلات ...
عنوان طراحی مساله مکانیابی تسهیلات چندلای های پرازدحام چندهدفه با ملاحظات زیست محیطی: یک رویکرد شبیه سازی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها مکانیابی تسهیلات، ملاحظات زیست محیطی، تئوری صف، شبیه سازی
چکیده این تحقیق به دنبال ارایه یک مدل مکا نیابی تسهیلات چندهدفه با چندین لایه خدمتدهی و با در نظر گرفتن ازدحام در سیستم م یباشد. در مدل ارایه شده، جهت دریافت خدمت، مشتریان در لای ههای مختلف نوع خدمات مختلفی را دریافت می-کند. وقتی مشتری وارد سیستم م یشود م یبایست تمامی خدمات را در لایه های مختلف دریافت نماید؛ در واقع مشتری در لای ههای میانی سیستم را ترک نخواهد کرد. در این راستا، تقاضا به صورت تصادفی در نظر گرفته شده و توابع هدف شامل کمین هسازی مدت زمان انتظار متقاضی درون صف و احتمال بیکاری تسهیلات است. از طرفی از آنجائیکه کاهش گازهای گلخانهای به عنوان شاخصی مهم و اثرگذار در شرایط محیط زیست موجب ایجاد زنجیره تامین سبز م یشود، تابع هدف سوم مساله به دنبال کمین هسازی اثرات زیست محیطی میباشد. مدل ارایه شده به صورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح بوده و در رسته مسائل با پیچیدگی بالا قرار داد. به منظور حل مدل ریاضی ارایه شده، یک رویکردهای شبیه سازی ارایه و بر روی مسائل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پژوهشگران