مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ...
عنوان ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و تکنولوژی جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل.
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها سیستم تولید، فرآیند تولید، ممیزی تکنولوژی
چکیده هدف از این پژوهش مقایسه سیستم های تولید، فرآیندها و تکنولوژی جاری شرکتهای ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل، به منظور تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب و تعیین اولویتهای بهبود بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از جمله تحقیقات غیر آزمایشی، پیمایشی بر مبنای رهیافت مطالعه درون موردی می باشد. جامعه این پژوهش خبرگان شرکت سایپا دیزل بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان استفاده شده و در نهایت 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نحوه گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانهای)مقالات و کتب معتبر داخلی و خارجی( و میدانی از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و به منظور » تکنولوژی « و » سیستم تولید « دادههای از روش تحلیل سلسه مراتبی) » فرآیند « اولویتبندی AHP ( استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که در سیستم تولید، زیر « بیشترین فاصله را تا وضعیت مطلوب دارد همچنین در فرآیند ساخت و تولید و تکنولوژی به ترتیب باید » اهداف سیستم تولید « در اولویت توجه قرار بگیرند.
پژوهشگران