مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه یک رویکرد جستجوی شناور ...
عنوان ارائه یک رویکرد جستجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به منظور حل مساله تولیدکارگاهی انعطاف پذیرچندهدفه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تولید کارگاهی انعطاف پذیر، تغییرپذیری، الگوریتم های ابتکاری چندهدفه، رویکرد جست وجوی شناور
چکیده در این نوشتار مسئله ی زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر در حالت چندهدفه با سه معیار «دوره زمانی ساخت»، «مجموع بار کاری» و «بیشینه بار کاری ماشین ها» مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا مسئله بررسی و مدل ریاضی آن ارائه شده، و سپس با توجه به ماهیت بسیار پیچیده ی مسئله از یک نگرش یک پارچه برای حل آن استفاده شده است. نگرش پیشنهادی با استفاده از یک رویه جست وجوی شناور و چندین الگوریتم ابتکاری جست وجوی محلی، مسئله را از حالت بررسی سلسله مراتبی به حالت یک پارچه تبدیل می کند و سپس با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر روش های پارتو و N S G A I I مجموعه جواب پارتو را به دست می آورد. به منظور تحلیل کارایی و اثربخشی الگوریتم پیشنهادی، تجزیه و تحلیل های عددی در ابعاد مختلف انجام و با نتایج تحقیق های قبلی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده کارایی الگوریتم پیشنهادی را هم در کاهش تغییرپذیری جست وجو و هم در بهبود جواب های نهایی نشان می دهد.
پژوهشگران