مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه مدلی برای زمانبندی خط ...
عنوان ارائه مدلی برای زمانبندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ موازی با هدف کمینه سازی حداکثر دوره ساخت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها زمانبندی، تولید کارگاهی، مونتاژ موازی، روش بهینه سازی انبوه ذرات
چکیده در این تحقیق مساله زمانبندی تولید کارگاهی با در نظرگرفتن یک مرحله مونتاژ موازی با هدف حداقل کردن زمان تکمیل محصولات در نظر گرفته شده است. ابتدا به منظور تشریح مساله، یک مدل برنامه ریزی خطی ارائه شده است. برای بررسی صحت عملکرد مدل و همچنین بررسی میزان کارایی الگوریتم در حل مسائل با اندازه کوچکتر چند نمونه مساله با مدل ارائه شده توسط LINGO حل شده است. با توجه به اینکه مساله مورد بررسی از نوع NP-hard می باشد برای حل آن در ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) در سه حالت استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی مثال های عددی مورد استفاده قرار گرفته است و سپس نتایج الگوریتم های مورد نظر با الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی توانایی دستیابی به نقاط بهینه و نزدیک به بهینه برای مسائل در اندازه های مختلف را دارا می باشد.
پژوهشگران