مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و ...
عنوان مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها صرف انرژی، مصرف الکتریسته، شاخص توسعه انسانی، آزمون باند
چکیده بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، از شاخص­های تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و یا از تولید ناخالص داخلی سرانه برای اندازه­گیری رشد اقتصادی استفاده کرده­اند که قادر به توضیح در مورد افزایش توسعه اقتصادی و توسعه انسانی نیستند. این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وفقه­های گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و توسعه انسانی به­عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره­ی زمانی 1350 تا 1390 می­پردازد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که در کوتاه­مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تاثیر مثبت و معناداری روی شاخص توسعه انسانی در کوتاه­مدت و بلندمدت دارد. نتایج نشان می­دهند که ضریب تاثیرگذاری مصرف انرژی سرانه الکتریسته در حدود دو برابر ضریب مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین بررسی رابطه علی نشـان می­دهد که در بلند­مدت علیت دوطرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و علیت دوطرفه میان مصرف انرژی الکتریسته و شاخص توسعه انسانی وجود دارد.
پژوهشگران