مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پتروگرافی و ژئوشیمی ...
عنوان پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای کواترنری در برشهایی از شمال و غرب ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پتروگرافی، ژئوشیمی، تراورتن، زون ایران مرکزی، زون سنندج سیرجان
چکیده با وجود این که بیشتر نهشتههای کواترنری شامل رسوبات آبرفتی است، قسمت مهمی از این نهشته ها به وی ژه در مناطق فعال تکتونیکی از توفا و تراورتن تشکیل شده است. در این پژوهش، تراورتنهای هفت برش واقع در سه استان همجوار قزوین، همدان، کردستان و دو پهنه ایران مرکزی و سنندج 10 درصد ) در مقیاس میکروسکپی و ماکرو سکپی را نشان - سیرجان مورد مطالعه قرار گرفته اند. مطالعات پتروگرافی وجود لامیناسیون و تخلخل ( 5 می دهند. سنگهای مطالعه شده اغلب بایواسپارایت هستند و بقایای جلبکها و گیاهان در برخی برشها وجود دارد. تصاویر میکروسکپ الکترونی نمایانگر بلورهای کلسیت رشد یافته به فرم همبعد و موزاییکی در فضای تخلخل است.
پژوهشگران