مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل مؤثر بر اعتماد و مولفه ...
عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد و مولفه های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتماد/تعاونی های تولید کشاورزی/ قروه (شهرستان)/مطالعه موردی
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی مهمترین عوامل موثر بر اعتماد و رابطه ی بین سطوح درون و برون گروهی آن در میان اعضای تعاونی وینسار در شهرستان قروه است. شیوه تحقیق پیشمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از 110 عضو تعاونی در سال 1391 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بین میانگین نمره های اعتماد درون گروهی و برون گروهی تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهشگران