مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی ...
عنوان اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در استانهای کشور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻠﻮﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ، ﻣﺼﺮف آبﺷﺮب، اﻟﮕﻮی ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﻟﮕﻮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ
چکیده ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻗﻠﻴﻢﻫﺎی ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﻚ در ﭘﻬﻨـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ از ﻛﺸـﻮر و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف آب ﻧﺎﺷـﻲ از رﺷـﺪ ﺟﻤﻴﻌﻴﺖ و رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎراﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺿﺮوری ﻣﻲﺳﺎزد. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان، ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻠﻮﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ را ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺗﺼـﺎﻋﺪی اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻠﻮﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب، از آﻣﺎر ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ- ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺳﺎلﻫﺎی 1383 ﺗﺎ 1387 اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﻴﻤـ ﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺷﺮب ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از روش دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻮی و درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف آب ﺷـﺮب ﻛﺸـﻮر در دوره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دو اﻟﮕﻮی ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﻠـﻮﻛ ﻲ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎرا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب در ﻛﺸﻮر ﺷﻮد.
پژوهشگران