مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تجزیه ی دی اکسیدکربن منتشره ی ...
عنوان تجزیه ی دی اکسیدکربن منتشره ی بخش حمل و نقل به زیربخشها و انواع سوختهای مصرفی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اﻧﺘﺸﺎر CO2، ﺷﺪت اﻧﺮژی، ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺ
چکیده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺮک اﻧﺘﺸﺎر دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 23 درﺻﺪ اﻧﺘﺸﺎر CO2 ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﭘﺲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر CO2 ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳـﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﻮارهای در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗــﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش »ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺷﺎﺧﺺ دﯾﻮﯾﮋﯾﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ« و »ﺷﺎﺧﺺ دﯾﻮﯾﮋﯾﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1389 -1376اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر، ﺷﺪت اﻧﺮژی، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺘﯽ، ﺷﯿﻮهی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳـــﺎﺧﺘﺎری، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﻪ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ رﺷﺪ اﻧﺘﺸﺎر CO2 در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﺪت اﻧﺮژی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻫﺸﯽ در اﻧﺘﺸﺎر CO2 ﺑﺮای ﮐﻞ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
پژوهشگران