مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شبیه سازی عددی جریان و انتقال ...
عنوان شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انتقال آلودگی، جریان آبهای زیرزمینی، MODFLOW،GMS
چکیده شبیه سازی عددی جریان آبهای زیرزمینی به دلیل تخمین پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب آبخوانها میباشد. این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل ریاضی شبیه سازی جریان آبهای زیرزمینی در آبخوان دشت نهاوند واقع در غرب ایران را نشان میدهد. برای انجام این کار از کد عددی MODFLOW-2000 که در قالب نرم افزار مدلسازی آبهای زیرزمینی (GMS) قرار گرفته است، استفاده شد.
پژوهشگران