مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه ترکیب شیمیایی و فعالیت ...
عنوان مطالعه ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس های پونه کوهی (Mentha longifolia L.) وزیره سبز (Cuminum cyminum L.) در سوپ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پونه کوهی، زیره سبز، باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتیلیس، مدل غذایی، سوپ.
چکیده امروزه تمایل زیادی به استفاده از اسانس های گیاهی بعنوان محافظت کننده های طبیعی در مواد غذ ایی وجود دارد . شناسایی ترکیبات اسانس ها و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها در مدل های غذایی برای دست یابی به غذای سالم و مطمئن رو به افزایش است. هدف از این مطالعه ارزیابی ترکیب شیمیایی اسانس گیاهان پونه کوهی و زیره سبز و بررسی تأثیر آنها روی فرم رویشی باکتری های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس در یک مدل غذایی می باشد. پس از استخراج اسانس های مورد مطالعه به کمک دستگاه کلونجر ، ترکیب شیمیایی آنها توسط دستگاه GC/MS تشریح شد . سپس میزان بقای فرم رویشی باکتری های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس تحت تأثیر غلظت های مختلف اسانس های مورد مطالعه به مدت 15 روز گرمخانه گذاری در دو دمای 8 و 25 درجه سانتی گراد در سوپ جو تجاری بررسی گرد ید و در ادامه پذیرش حسی اسانس های مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
پژوهشگران