مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ویژگی های کنترل پاسچر ...
عنوان مقایسه ویژگی های کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کایفوسیس و گروه کنترل
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سیستم ثباتی بایودکس، سیستم شمارش تعداد خطای بالانس، کنترل پاسچر، گوژپشتی
چکیده تغییرات در پاسچر نرمال می تواند بر روی کنترل پاسچر موثر باشد. علیرغم اینکه کایفوسیس یکی از ناهنجاری های شابع ستون فقرات استف بررسی عملکرد تعادلی افراد مبتلا له کایفوسیس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابران هدف این مطالعه بررسی ویژگی های کنترل پاسچر دینامیکی و استاتیکی افراد مبتلا به کایفوسیس و مقایسه آن با گروه همسان کنترل است.
پژوهشگران