مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین ارتباط بین منبع کنترل و ...
عنوان تعیین ارتباط بین منبع کنترل و سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها منبع کنترل، سلامت عمومی، ورزشکار و غیرورزشکار، دانشگاه تهران
چکیده هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط منبع کنترل و سلامت عمومی دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران است. نمونه آماری تحقیق، 206 نفر از دانشجویان پسر 25-18 ساله دانشگاه تهران بودند. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پس رویدادی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد منبع کنترل راتر و سلامت عمومی گلدبرگ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون و کندال و t استیودنت استفاده شد.
پژوهشگران