مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ویژگی های شخصیتی و ...
عنوان مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی کاران با رشته های ورزشی کشتی، تکواندو و کبدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ویژگی های شخصیتی، اضطراب، افسردگی، رشته ورزشی باستانی
چکیده هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی کاران با رشته های ورزشی منتخب بود که 175 نفر از ورزشکاران مرد شهرستان کرمانشاه به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های شخصیتی آیزنک و اضطراب و افسردگی اسنایت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری توصیفی و استنباطی نظیر ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
پژوهشگران