مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اختلاف منابع اطلاعاتی ...
عنوان بررسی اختلاف منابع اطلاعاتی ورزشکاران ماهر و غیرماهر در خودارزیابی عملکرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها منابع اطلاعاتی، خودارزیابی، ورزشکاران ماهر و غیرماهر، شهرستان سنندج
چکیده هدف اصلی این تحقیق، تعیین اختلاف منابع اطلاعاتی مورد استفاده ورزشکاران ماهر و غیرماهر در خودارزیابی عملکرد است. جامعه آماری پژوهش 170 ورزشکار ماهر و غیرماهر شهرستان سنندج بودند که از میان آنان براساس فرمول مورگان و کرجسی 120 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه خودارزیابی ویمنت (2002) بود که 10 منبع اطلاعاتی را ارزیابی می کند.
پژوهشگران