مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه میزان تاثیر یک دوره آب ...
عنوان مقایسه میزان تاثیر یک دوره آب درمانی و فیزیوتراپی بر عملکرد، راه رفتن و کنترل دینامیک افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها استئوآرتریت، آب درمانی، فیزیوتراپی
چکیده یکی از روش های غیر دارویی که در درمان استئوآرتریت استفاده می شود، آب درمانی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی یک دوره آب درمانی بر عملکرد، راه رفتن و کنترل دینامیک افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو بود. با وجود اثربخشی هر دو روش آب درمانی و فیزیوتراپی بر عملکرد، راه رفتن و کنترل دینامیک افراد مبتلا به آرتریت مفصل زانو، تفاوت معناداری بین دو روش درمانی مشاهده نشد.
پژوهشگران