مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل ...
عنوان بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره های مختلف استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف این پژوهش، بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده پوشش تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی استان همدان است. روش تحقیق در این پژوهش روش آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران ادارات آموزش و پرورش استان، کارشناس مسئولان آموزش دوره های مختلف تحصیلی، مدیران واحدهای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی استان، تارکان، بازماندگان از تحصیل و والدین آنها تشکیل میدهد.
پژوهشگران