مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان تأکید برنامه درسی ...
عنوان بررسی میزان تأکید برنامه درسی ادبیات فارسی دوره راهنمایی بر تربیت هنری از دیدگاه دبیران ادبیات فارسی مدارس راهنمایی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان تأکید برنامه درسی ادبیات فارسی دوره راهنمایی بر تربیت هنری دانش اموزان است. روش پژوهش در این مطالعه، روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کتاب های فارسی پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی که در مجموع دارای 563 صفحه است و کلیه دبیران ادبیات فارسی دوره راهنمایی که در سال تحصیلی 88-1387 در مدارس شهر همدان به تدریس این درس اشتغال دارند و تعداد آنها 140 نفر است.
پژوهشگران