مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش خانواده در افزایش ...
عنوان تاثیر آموزش خانواده در افزایش سازگاری های اجتماعی- عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی منطقه ی لالجین استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش خانواده، سازگاری های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان دبستانی، اختلالات رفتاری
چکیده این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش خانواده در افزایش سازگاری های اجتماعی- عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی منطقه ی لالجین همدان انجان شد. چهار مدرسه و 300 نفر دانش اموز به شیوه تصادفی طبقه ای از مدارس پسرانه شهر لالجین در پایه سوم، چهارم و پنجم دبستان انتخاب شده، سپس از این تعداد، 64 نفر از طریق ابزارهای تشخیصی به عنوان دانش آموز ناسازگار شناسایی و از طریق گمارش تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند.
پژوهشگران