مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی موانع نظریه پردازی در ...
عنوان بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها علوم انسانی، نظریه پردازی، همبستگی ملی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
چکیده این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته استف پژوهش از لحاظ روش تحقیق- توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دهند که تعداد آنها 118 نفر هستند.
پژوهشگران