مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش مهارت های ...
عنوان تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مهارت های فراشناختی، خودکارآمدی، دانش اموزان دختر، دوره متوسطه
چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است. روش تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه رشته انسانی ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 1389-90 که تعداد کل آنها 520 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس به تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
پژوهشگران