مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد ...
عنوان آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش های نژاد مهربان با کمک مدل های رگرسیون تصادفی بی اسپلاین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اجزای واریانس، بی اسپلاین، تعداد بره در هر زایش، وراثت پذیری، مدل رگرسیون تصادفی
چکیده در این پژوهش به منظور برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری تعداد بره در هر زایش گوسفند مهربان با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی، از 5558 رکورد زایش مربوط به 2245 راس میش طی سال های 1374 تا 1389 استفاده گردید. شناسایی عوامل موثر ثابت بر صفت مورد بررسی با مدل خطی تعمیم یافته و نرم افزار SAS انجام شد که گله- سال- فصل و سن میش هنگام زایش اثرات معنی داری داشتند.
پژوهشگران