مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اثرهای ارتفاع و فصل بر ...
عنوان مطالعه اثرهای ارتفاع و فصل بر برخی شاخصهای تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی در بخشی از مراتع شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شاخص تنوع، ارتفاع، فصل، مراتع استان همدان
چکیده یکی از مهمترین شاخصه های سلامت مراتع، تنوع پوشش گیاهی موجود در آنهاست که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد. در این میان می توان به عوامل فیزیوگرافی اشاره کرد که ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین آنها محسوب می شود؛ با این حال در مطالعات مربوط به تنوع گونه های گیاهی به نظر می رسد که زمان نمونه گیری از مرتع نیز حائز اهمیت باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی در یک گرادیان ارتفاعی طی یک دورة زمانی سه ماهه در بخشی از مراتع استان همدان انجام شد.
پژوهشگران