مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر چین بر عملکرد تولید، ...
عنوان اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها چین، یونجه، ترکیب شیمیایی، گوارش پذیری آزمایشگاهی
چکیده این آزمایش جهت بررسی عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی، مواد معدنی و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای برگ و ساقه یونجه همدانی در سه چین متفاوت (برداشت شده در اوایل گلدهی) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. ترکیب شیمیایی و فرانسجه های تولید گاز ساقه و برگ به صورت جداگانه با روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یونجه مورد ازمایش به ترتیب کیفیت چین اول<چین سوم<چین دوم می باشد.
پژوهشگران