مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی جذب کادمیوم و روی ...
عنوان ارزیابی جذب کادمیوم و روی بوسیله گلایول، لاله و نرگس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها روی، کادمیوم، گلایول، لاله، نرگس
چکیده بمنظور بررسی ظرفیت جذب کادمیوم و روی بوسیله گلهای گلایول، لاله و نرگس، پژوهشی بر خاک های آلوده به کادمیوم و روی در قالب آزمایش فاکتوریل و بصورت طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور، شامل خاکهای با آلودگی گوناگون (در سه سطح A بالاترین آلودگی، B کمترین آلودگی و C عاری از آلودگی) و گلهای مختلف (گلایول، لاله و نرگس) با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش آلودگی باعث کاهش وزن خشک گلهای گلایول و لاله نسبت به شاهد گردید ولی بر وزن خشک نرگس تاثیری نداشت . با افزایش آلودگی، جذب کادمیوم و روی توسط تمام گلها افزایش یافت.
پژوهشگران